Podmienky ochrana osobných údajov

Zoologická záhrada Košice rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, tieto pravidlá vysvetľujú, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

PREVÁDZKOVATEĽ:  Zoologická záhrada Košice
ADRESA:  Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01  Košice – Kavečany
IČO: 00083089

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

Zoologická záhrada Košice je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Za informačný systém je považovaný súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre dosiahnutie vytýčeného účelu.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

V záujme transparentnosti tieto pravidlá poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnoho ďalšieho. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

Prečo spracovávame osobné údaje

V rámci činnosti organizácie dochádza k spracovaniu osobných údajov pre následné účely. Sú to: plnenie povinností organizácie v zmysle zákona a súvisiacich právnych predpisov; plnenie zákonných povinností organizácie ako zamestnávateľa; plnenie povinností súvisiacich s uzatváraním zmlúv; plnenie povinností súvisiacich s ochranou majetku organizácie; plnenie povinností súvisiacich s marketingom a propagáciou; plnenie povinností súvisiacich s usporadúvaním a realizáciou podujatí.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou Služieb, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Prevádzkovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Služby a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ získal od dotknutej osoby súhlas.

Udelený súhlas možno odvolať zaslaním emailu na adresu zoo@zookosice.sk  s predmetom: “Odvolanie súhlasu” alebo písomne na adrese: Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01  Košice – Kavečany.

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

  • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR),
  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
  • právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
  • právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
  • máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),
  • ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE ÚRADU

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť písomne emailom na adresu zoo@zookosice.sk alebo formou doporučeného listu doručeného na adresu Zoologickej záhrady Košice. Do predmetu emailu aj listu je potrebné uviesť „Osobné údaje“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), zoo má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na zoo  alebo na zodpovednú osobu ňou určenú.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Spoločnosť chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Skip to content