Návštevnícky poriadok

Návštevníci Zoologickej záhrady Košice vstupom do areálu ZOO súhlasia s týmto Návštevným poriadkom a rešpektujú tieto pravidlá:

 1. Pohybovať sa len po vyznačených cestách a priestoroch, a to výhradne peši. Výnimkou sú bicykle, detské kočiariky, mechanické a invalidné vozíky, zapožičané vozíky ZOO, deti na odrážadlách, trojkolkách a kolobežkách, a to jedine v sprievode dospelej osoby zodpovedajúcej za bezpečnú a ohľaduplnú jazdu dieťaťa.
 2. Pohybovať sa na bicykli len po vyhradenom chodníku, dbať na bezpečnosť svoju a okolia, mať na sebe reflexné a bezpečnostné prvky.
 3. Nedotýkať sa chovaných zvierat, do chovných zariadení a expozícií nevhadzovať žiadne predmety. Ku zvieratám sa správať ohľaduplne, nerušiť ich hlukom alebo iným spôsobom. Nepoužívať drony ani podobné elektronické zariadenia bez súhlasu ZOO Košice.
 4. Dodržiavať upozornenia na výbehoch a nekŕmiť zvieratá. Výnimkou sú kopytníky, pre ktoré je určené krmivo v automatoch.
 5. Deťom do 15 rokov zabezpečiť zodpovedajúci dozor dospelej osoby (odborný sprievodca túto zodpovednosť nepreberá).
 6. Nenosiť do areálu ZOO zbrane, výbušné látky, horľaviny, zábavnú pyrotechniku, psychotropné či toxické látky a iné nebezpečné predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu na zdraví či majetku ZOO alebo ostatných osôb. Nenosiť do areálu ZOO predmety potenciálne nebezpečné pre zvieratá, napríklad nafukovacie balóny.
 7. K ostatným návštevníkom sa správať ohľaduplne, neničiť zeleň, majetok ZOO a majetok iných osôb. Udržiavať čistotu a poriadok.
 8. Nepohybovať sa v ZOO v podnapitom stave a pod vplyvom omamných látok.
 9. Fajčiť v areáli ZOO je dovolené len na vyznačených priestoroch. Elektronické cigarety je zakázané používať vo všetkých vnútorných priestoroch a na detských ihriskách. Neodhadzovať ohorky z cigariet na zem.
 10. Zakladať oheň len na určených miestach.
 11. Návštevník svojím vstupom do areálu dáva súhlas zhotovovať fotografický, audio- vizuálny, zvukový alebo obrazový záznam svojej osoby, ktorý môže byť realizovaný počas jeho návštevy v areáli na propagačné účely ZOO, a to bez akéhokoľvek nároku na náhradu a bez časového a priestorového obmedzenia. Osoby zabezpečujúce takéto záznamy sú vždy viditeľne označené.
 12. Prevádzkovať akúkoľvek zárobkovú činnosť v areáli ZOO je možné len so súhlasom ZOO Košice.
 13. V prípade vzniku neštandardnej bezpečnostnej situácie sa riadiť pokynmi zamestnancov ZOO Košice.
 14. Oznámiť neodkladne zamestnancom ZOO Košice porušovanie Návštevného poriadku alebo situácie ohrozujúcej bezpečnosť návštevníkov či zvierat. V prípade porušenia Návštevného poriadku si ZOO Košice vyhradzuje právo vyzvať návštevníka, aby opustil areál.

Z návštevy ZOO vám prajeme veľa pekných zážitkov.

Skip to content